Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4 - letnie  po szkole podstawowej - rok szkolny  2024 / 2025

PROFILE KSZTAŁCENIA

JĘZYKI OBCE

LICZBA  ODDZIAŁÓW

LICZBA MIEJSC

WOLNE  MIEJSCA

POLITECHNICZNO- PRZYRODNICZY Z ELEMENTAMI HUMANISTYKI

Rozszerzenie:

- matematyka, język angielski, geografia lub fizyka;

- biologia, chemia, język angielski;

- język angielski, język polski, geografia lub historia.

W ramach lekcji :

-zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości we współpracy z bankami oraz z fizyki i astronomii we współpracy  z  pracownikami naukowymi Planetarium Olsztyńskiego;

- zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i lokalnych instytucji oraz udział w wykładach  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną";

-zajęcia z psychologami i prawnikami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie, udział
w rozprawach sądowych, warsztaty i konkursy językowe we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki, rosyjski lub hiszpański

1

30

Szkoła oferuje dodatkowo:

 • język ukraiński,
 • SKS, koła przedmiotowe,
 • zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów,
 • dodatkowa nauka języka polskiego (dla obcokrajowców)
 • wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej
  w Gdyni),
 • Szkolny Wolontariat,
 • zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (spotkania z absolwentami studiującymi na uczelniach wyższych),
 • edukacja kulturalna (wyjścia i wyjazdy do teatrów, muzeum, galerii, bibliotek, centrów kultury),
 • opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, stomatologa,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • wycieczki.

Jesteś  ambitny i pracowity. Masz szerokie zainteresowania.

Chcesz  uczyć się w niewielkiej, bezpiecznej szkole, która da Ci dobry start w przyszłość. 

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie !

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na  rok  szkolny  2024/25 do klas pierwszych    

L.p.

 Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 20 maja 2024r.
do 19 czerwca 2024r. do godz. 15.00

od 17 lipca 2024r.
do 29 lipca 2024r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do  8 lipca 2024r.
do godz. 12.00

Składane razem
z wnioskiem

 3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

10 lipca 2024r.

6 sierpnia 2024r.

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od  21 czerwca 2024r.
do 15 lipca 2024r.
do godz. 15.00

Do 9 sierpnia 2024r.
do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

16 lipca 2024r.
do godz. 10.00

12 sierpnia 2024r.
do godz. 10.00

6.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej W-M Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

16 lipca 2024r.
do godz. 14.30

12 sierpnia 2024r.
do godz.14.30

7.

Opublikowanie przez W-M Kuratora Oświaty informacji  o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 17 lipca 2024r.

do 13 sierpnia 2024r.

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 19 lipca 2024r.

do 16 sierpnia 2024r.

9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty:

- język polski – wynik w procentach mnoży się przez 0,35 (np. 100% x 0,35 0 35 punktów),

- matematyka - wynik w procentach mnoży się przez 0,35,

- język obcy nowożytny - wynik w procentach mnoży się przez 0,3.

Maksymalna suma punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 punktów.

Suma punktów przeliczana z ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

dla wszystkich kandydatów z przedmiotów: język polski i matematyka oraz dodatkowo z niżej wymienionych przedmiotów w rozszerzeniach:

- politechnicznym – z geografii/fizyki  i języka angielskiego,

- przyrodniczym - z biologii i chemii,

- humanistycznym – z geografii/ historii i języka angielskiego

ustalana jest następująco:

celujący

18 pkt

bardzo dobry

17 pkt

dobry

14 pkt

dostateczny

8 pkt

dopuszczający

            2 pkt

Maksymalna suma punktów ze świadectwa wynosi 100 punktów.

PROSIMY O SKŁADANIE  DOKUMENTÓW  W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESYŁANIE NA ADRES: Liceum   Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego
ul. Sikorskiego 15
14-500 Braniewo
Dodatkowe informacje: tel. 55 243 23 62
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH PODANA BĘDZIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA TABLICY OGŁOSZEŃ W  SZKOLE.