Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4 - letnie  po szkole podstawowej - rok szkolny  2023 / 2024

PROFILE KSZTAŁCENIA

JĘZYKI OBCE

LICZBA  ODDZIAŁÓW

LICZBA MIEJSC

WOLNE  MIEJSCA

POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA

Rozszerzenie: matematyka, język angielski oraz fizyka lub geografia (realizacja innych przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie możliwa w przypadku zebrania grupy  minimum 15 osób).
W ramach lekcji zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości we współpracy z bankami oraz z fizyki i astronomii we współpracy  z  pracownikami naukowymi Planetarium Olsztyńskiego.

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

PRZYRODNICZO - MEDYCZNY

Rozszerzenie: biologia, chemia i język angielski (realizacja innych przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie możliwa w przypadku zebrania grupy  minimum 15 osób).
W ramach lekcji zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i lokalnych instytucji oraz udział w wykładach  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną".

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

LINGWISTYCZNO – SPOŁECZNY
z elementami psychologii i prawa

Rozszerzenie: język angielski, język polski LUB WOS oraz geografia lub historia (realizacja innych przedmiot w zakresie rozszerzonym będzie możliwa w przypadku zebrania grupy  minimum 15 osób).
W ramach lekcji zajęcia z psychologami i prawnikami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie, udział w rozprawach sądowych, warsztaty i konkursy językowe we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Język 1:
angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

 Suma punktów przeliczana z ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej dla kandydatów do wszystkich klas z przedmiotów: język polski i matematyka oraz dodatkowo z niżej wymienionych przedmiotów w klasach:

- o profilu politechniczno - ekonomicznym – fizyka lub geografia (w zależności od wybranego w podaniu rozszerzenia) i język angielski,

- o profilu medyczno - przyrodniczym – biologia i chemia,

- o profilu lingwistyczno - społecznym – geografia lub historia (w zależności od wybranego w podaniu rozszerzenia) i język angielski

ustalana jest następująco:

celujący

18 pkt

bardzo dobry

17 pkt

dobry

14 pkt

dostateczny

8 pkt

dopuszczający

2 pkt

 Maksymalna suma punktów uzyskanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wynosi 100 punktów.

 Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty:

- język polski – wynik w procentach mnoży się przez 0,35 (np. 100% x 0,35 0 35 punktów),

- matematyka - wynik w procentach mnoży się przez 0,35,

- język obcy nowożytny - wynik w procentach mnoży się przez 0,3.

Maksymalna suma punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 punktów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

L.p.

 Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 22 maja 2023 r.
do 21 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

od 24 lipca 2022r.
do 03 sierpnia 2022r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 12 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

Składane razem
z wnioskiem

 3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

14 lipca 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 20 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

do 17 sierpnia 2023 r.
do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

21 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

18 sierpnia 2023 r.
do godz. 12.00

6.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

24 lipca 2023 r.
do godz. 10.00

21 sierpnia 2023 r.
do godz.10.00

7.

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji  o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 25 lipca 2023 r.

do 22 sierpnia 2023 r.

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 24 lipca 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 Regulamin działalności szkolnej komisji szkolno-rekrutacyjnej - POBIERZ

Szkoła oferuje dodatkowo:

 • język ukraiński,
 • SKS, koła przedmiotowe,
 • zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów,
 • dodatkowa nauka języka polskiego (dla obcokrajowców)
 • wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), współpraca z Teatrem Dramatycznym w Elblągu,
 • Szkolny Wolontariat,
 • zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (spotkania z absolwentami studiującymi na uczelniach wyższych),
 • edukacja kulturalna (wyjścia i wyjazdy do teatrów, muzeum, galerii, bibliotek, centrów kultury),
 • opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, stomatologa,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • wycieczki, zielone szkoły.